Jonas Basanavičius - Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon

Jonas Basanavičius - Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon
Trakiškoji kilmės teorija
Lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, Nepriklausomybės Akto signataras, gydytojas J. Basanavičius gyvendamas Bulgarijoje (1880-1904 m.), pastebėjo, jog vietinių gyventojų paveldas ir papročiai turi daug bendro su lietuvių kultūra, kalba, vietovardžiais ir papročiais. Jis rado ryšį tarp lietuvių ir Balkanų senovės tautų ir teigė, jog lietuvių protėviai yra trakai, frygų ir dakų amžininkai bei bendrininkai. Savo pažiūras jis išdėstė net keliose knygose: „Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon”; 1921 m. studija „Apie trakų prygų tautystę”; 1898 m. „Lietuviszkai-trakiszkos studijos“.
Tačiau trakiškoji lietuvių kilmės teorija kritikuojama, kadangi jos iniciatorius, kaip ir daugelis jo amžininkų, laikomas diletantu, sugebėjusiu pajusti mokslinę problemą, bet neįstengusiu jos išspręsti.
Štai kaip 1921 m. išleistą Basanavičiaus studiją įvertino Kazimieras Būga: „Visa Basanavičiaus studija „Apie trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon” šiandien neturi jokios verčios. Visas tas darbas, kuriam suvartota daug metų ir sveikatos, nueis per niek. (…) Iš pradžių vis dar maniau, kad Basanavičiaus studija galės būti kai kam naudinga dėl glosių rinkinio. Paskui pasirodė, kad glosių esama ne tiktai nepilnų, bet ir su aibe spaudos klaidų. (…) Basanavičiaus trakų frigų studija prikišamai rodo, prie kokių nesąmonių galima prieiti sprendžiant senovės tautų tautystės klausymą remiantis kalbos duomenimis, pačiam autoriui nėsant kalbininku ir ignoruojant kalbų mokslo dėsnius” (Būga K. Rinktiniai raštai. III). Taigi, Būgai Basanavičiaus teorija, neturi jokios vertės.

Tapkite VIP nariu
Narystės užsakymas - tik nuo 0,20 eur.